ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • Home

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

 

รายได้รวม (ล้านบาท)

 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

 

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,732.78 7,312.92 9,814.78
หนี้สินรวม 3,471.06 3,527.95 5,617.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,404.54 1,550.48 1,646.68
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 567.00 572.76 572.76
รายได้รวม 3,482.76 3,427.99 3,855.77
กำไรสุทธิ 175.39 157.79 95.27
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.28 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.88 9.63 7.03
ROE(%) 13.30 10.68 5.96
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.04 4.60 2.47
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562
ราคาล่าสุด(บาท) 4.52 2.60 2.58
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,562.83 1,489.17 1,477.72
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562
P/E (เท่า) 10.91 8.36 14.16
P/BV (เท่า) 1.88 0.97 0.90
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.40 2.67 2.85
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 0.26 1.90 N/A