สารจากประธานกรรมการ

  • Home

ในปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความยากลำบาก ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ต่างได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีนับจากวิกฤตต้มยำกุ้ง ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศที่เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพารายได้จากต่างประเทศค่อนข้างมาก ทั้งการส่งออกสินค้า และรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาระหนักของรัฐบาลที่จะต้องวางแผนและนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำพาประเทศให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง เริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้นหากเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวรุนแรงหากเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนหน้าที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 8 ต่อปี แม้ว่าจะมีงานก่อสร้างของโครงการภาครัฐอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากพอที่จะช่วยในภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาการแข่งขันการประกวดราคารับเหมาก่อสร้างจึงกระจุกตัวอยู่ในโครงการภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากเป็นประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่ชนะการประกวดราคส่วนใหญ่ จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางค่อนข้างมาก และอาจไม่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างที่แท้จริง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถประคองตัวให้มีกำไรได้ แม้ว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะประสบผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 โดยในภาพรวมของกลุ่มกิจการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ยังมีแนวโน้มของการเติบโต โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจพลังงาน ที่มีการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มอีก 3 โรงไฟฟ้า ซึ่งยังมีที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและรอที่จะจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 ก็มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ของอุตสาหกรรมจะดีกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนนโยบายต่างๆของรัฐบาล จะมีผลสัมฤทธิ์เพียงใด

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บนหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัท มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ