สารจากประธานกรรมการ

  • Home

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ

ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งของมหาอำนาจของโลกระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าการลงทุน ตลอดจนตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีจุดสิ้นสุดอย่างไร และเมื่อใด และแน่นอนว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข็งค่าของค่าเงินบาท การส่งออกที่ติดลบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายปี ภาคเอกชนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทาง ภาคครัวเรือนจับจ่ายกันน้อยลง และภาคการเงิน ทั้งตลาดเงินและตลาดทุนอยู่ในภาวะที่ซบเซา ทั้งนี้ยังไม่นับรวมปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจหนึ่งในจำนวนไม่กี่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ที่หลายโครงการได้ทยอยเบิกจ่ายและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้หน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงาน และภาคเอกชนมีโครงการก่อสร้างตามแนวหรือในเขตที่มีโครงการเมกะโปรเจ็กต์ เช่น อาคารสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานจากการชนะการประมูลในโครงการต่างๆ ดังกล่าวหลายโครงการ ซึ่งในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในส่วนของยอดขายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่จะมาถึงนี้ บริษัทฯ อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยน่าจะยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งบริษัทได้วางแผนรับมือกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สุดท้ายนี้ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัท ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของทุกท่านต่อไป