สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Home

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะ “เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งนอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวล

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานของบริษัทมีคุณภาพและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯประจำปี 2563 ยอดขายเติบโตเล็กน้อย ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง ทั้งในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพลังงาน โดยในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น มีปัจจัยหลักมาจากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่ธุรกิจพลังงานมีปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปี ประกอบกับโรงไฟฟ้าที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 3 โรงไฟฟ้ายังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่ากำลังการผลิตจะเริ่มดีขึ้นในช่วงต้นไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป

แนวโน้มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 ขึ้นอยู่กับการลงทุนก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้น มีงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่ประมูลไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอประมูล ส่วนงานภาคเอกชนซึ่งเป็นปัจจัยกดดันอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา หากปัจจัยต่างๆ มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19, แผนการฉีดวัคซีน ตลอดจนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าการก่อสร้างภาคเอกชนที่มีการชลอโครงการในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงปลายไตรมาส 2/2564

ในปี 2564 คาดว่ายอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัทน่าจะเติบโตขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะจำหน่ายแบบเต็มปีจำนวน 9 โรงไฟฟ้า และจำหน่ายได้ 10 เดือนอีก 1 โรงไฟฟ้า ขณะที่การรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน่าจะเติบโตได้เล็กน้อยจากปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากสัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าต่อรายได้รวมน่าจะปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจะช่วยสนับสนุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่าการเจรจาเข้าซื้อกิจการนั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2564

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาและในขณะนี้ ตลอดจนพลวัตรของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่บริษัทฯต้องตอบสนอง ล้วนเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพวกเราขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยโพลีคอนส์เติบโตอย่างมั่นคงตลอดมา