สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Home

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะ “เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งนอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ โดยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวล และเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยโพลีคอนส์ ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานของบริษัทมีคุณภาพและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับผลประกอบการในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยบริษัทมียอดขายเฉพาะกิจการก่อสร้างมากกว่า 3,700 ล้านบาท ซึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 76% จากปีก่อนหน้า โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่า 3,802 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มลูกค้ามีทั้งภาครัฐและเอกชน (สัดส่วน 30:70) เป็นงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ 20% ต่างจังหวัด 80% โดยเป็นงานประเภทอาคาร 70% เช่น อาคารสูง, ศูนย์การค้า, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่, อาคารเรียน, อาคารโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า, งานสาธารณูปโภค และอื่นๆ อีกประมาณ 30% ซึ่งกว่า 80% เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่หรือตามแนวเส้นทางการพัฒนาของโครงการเมกะโปรเจ็กต์และ EEC

สำหรับแนวโน้มภาวะอุสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในปี 2563 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชลอตัวจากการชลอตัวเศรษฐกิจโลก และจากปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะรุนแรงและยาวนานเพียงใด อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และน่าจะเติบโตได้ในช่วงเวลา 2-3 ปีจากนี้ จากปัจจัยสนับสนุนของโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยเฉพาะเมกะโปรเจ็กต์ของกระทรวงคมนาคม 44 โครงการ วงเงินรวมเกือบๆ 2 ล้านล้านบาท และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งหลังจากผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาทไปแล้ว ทุกๆ อย่างก็คงมีความคืบหน้ามากขึ้น   ทั้งในส่วนของโครงการที่ได้ผู้ชนะการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว และในส่วนของโครงการที่จะประมูลในปี 2563 นี้อีกหลายแสนล้านบาท ซึ่งน่าจะช่วยผลักดันให้โครงการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

ในปี 2563 นี้ บริษัทคาดว่าจะมียอดขายเติบโตขึ้น จากปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) และงานที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลในปีนี้ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายและปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 10% ซึ่งในปีนี้ จากการประมาณการเบื้องต้นก็คาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาและในขณะนี้ ตลอดจนพลวัตรของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่บริษัทต้องตอบสนอง ล้วนเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานไทยโพลีคอนส์ทุกคนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพวกเราขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยโพลีคอนส์เติบโตอย่างมั่นคงตลอดมา