โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • Home

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 11 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 193,333,038 33.75
2. นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี 35,131,775 6.13
3. UBS AG LONDON BRANCH 21,312,000 3.72
4. น.ส. สิริน คงอุดมสิน 13,642,925 2.38
5. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 10,178,800 1.78
6. น.ส. วลัยพร วุฒิศรีศิริพร 9,816,400 1.71
7. นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 8,394,600 1.47
8. น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศรี 6,984,957 1.22
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,799,099 1.19
10. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 6,633,333 1.16