โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • Home

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 14 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 200,000,038 34.92
2. นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี 35,131,775 6.13
3. นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 21,669,000 3.78
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,453,949 2.87
5. น.ส.สิริน คงอุดมสิน 13,642,925 2.38
6. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 13,193,000 2.30
7. น.ส.ชัญญานุช นันทขว้าง 10,104,600 1.76
8. นายนภ อุบลทิพย์ 9,731,701 1.70
9. น.ส.จันทกานต์ จันทร์พลังศรี 7,264,957 1.27
10. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 6,633,333 1.16