TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยมีการขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ซึ่งเกิดจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่มีการปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตโดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอยูในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 3.0 ขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.0

ปี 2560 บริษัทมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรครั้งใหญ่ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร (คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี) และตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ (คุณปฐมพล สาวทรัพย์) ซึ่งทั้ง 2 ท่านถือเป็นผู้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาอย่างยาวนาน โดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะรักษาและต่อยอดวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน คือ บริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งผลประกอบการในปี 2560 เป็นการยืนยันประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และศักยภาพในการทํากำไรที่เพิมสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ไม่เอื้ออํานวย ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความมุ่งมั่น และทํางานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

สําหรับปี 2561 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก คาดวาจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ตาม การขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศสําคัญอื่นๆ เช่น อินเดีย รัสเซีย และบราซิล เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีตอเศรษฐกิจไทย โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง คือ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดวาจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6-4.6 ขณะที่การลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่ทําให้อุตสาหกรรมก่อสร้างกลับมาขยายตัวได้ ซึ่งในส่วนของบริษัท ได้มีการวางแผนทั้งในระดับนโยบายตลอดจนระดับปฏิบัติงานอยางเข้มข้นและรัดกุม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ยังคงมอบความไว้วางใจ บริษัทจะยังคงยึดมั่นการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการก่อสร้างภายใต้แนวคิด “กาวใหม่ไทยโพลีคอนส์” สุดท้ายนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจของท่านที่มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ