TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการครบวงจรด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจ

สร้างเพื่อความแข็งแกร่ง เรามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง”

สร้างเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้รับเหมาหลัก ที่ผู้รับเหมารายย่อยและคู่ค้าเลือกด้วยความเชื่อมั่น และไว้วางใจยินดีพร้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน”

สร้างเพื่อพนักงาน เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมนำศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองมาใช้”

สร้างเพื่อผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”

สร้างเพื่อชุมชนและสังคม เรามุ่งมั่นเพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชน และสังคม”

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจบริษัท มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข