TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

โรงไฟฟ้าชีวมวล ทุ่งสัง กรีน 9.5 เมกะวัตต์

จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของ: บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/04/2015 - 01/08/2016

มูลค่า : 630,000,000 บาท

รูปภาพ