Blog

  • Home
  • News & Activity

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) และบมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดบ้านจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ตึก TPCH ชั้น 3 เวลา 10.00 – 15.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *