Blog

  • Home
  • News & Activity
ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ นำโดยคุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานเซ็นสัญญางานโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยบริษัทฯ จพดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 8.970 กม. มูลค่าโครงการกว่า 329,000,000