ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของ : กรมท่าอากาศยาน
ระยะเวลาในงานก่อสร้าง : 17/9/2563- 10/3/2565