อาคารบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รามคำแหง จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 13 มิถุนายน 2549 – 2 กุมภาพันธ์ 2551

71,700,000 บาท