อาคารวิทยาการและวิจัยทางการแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระยะเวลาก่อสร้าง : 1 มีนาคม 2562 – 1 กันยายน 2564
774,500,000 บาท