โรงไฟฟ้าชีวมวล ทุ่งสัง กรีน

ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของ : บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 01/04/2558 – 01/08/2559

630,000,000 บาท