โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์

ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เจ้าของ : บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 21/10/2558 – 30/06/2560

653,940,000 บาท