โรงไฟฟ้าชีวมวล สตูล กรีน เพาเวอร์

ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เจ้าของ : บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 29/6/2559 – 7/3/2561

654,100,000 บาท