โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เจ้าของ : บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ระยะเวลาในงานก่อสร้าง : 1/11/2560 – 30/9/2563

1,309,500,000 บาท