โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จ.ยะลา

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของ : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในงานก่อสร้าง : 1/10/2561 – 31/12/2563

666,200,000 บาท