โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จ.นราธิวาส

ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เจ้าของ : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในงานก่อสร้าง : 1/1/2562 – 31/12/2563

519,420,000 บาท