TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > ทำดีไม่มีวันหยุด

ทำดีไม่มีวันหยุด

โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง

โครงการ “โรงเรียนนี้พี่ให้น้อง” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” ซึ่งเน้นเรื่องของการก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน หรือโรงเรียนที่อาคารเรียนที่มีอยู่ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนที่สุดจากภูมิลำเนาที่พนักงานบริษัทอยู่เป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ให้กับชุมชน และสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนาคนในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

 1. 1. โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

  สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 5 บ้านวังเฉลาโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  งบประมาณการก่อสร้าง: 1,500,000 บาท
  ระยะเวลาก่อสร้าง: กรกฎาคม 2554 ถึง มกราคม 2555

 2. 2. โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์

  สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  งบประมาณการก่อสร้าง: 2,500,000 บาท
  ระยะเวลาก่อสร้าง: กรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556

 3. 3. ศูนย์การศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม (เจริญ จันทร์พลังศรี)

  สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 1 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  งบประมาณการก่อสร้าง: 5,620,000 บาท
  ระยะเวลาก่อสร้าง: ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558