TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > ทำดีไม่มีวันหยุด

ทำดีไม่มีวันหยุด

โครงการเช้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นเรื่องของสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยการรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเป็นผู้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชนบท ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

  1. โครงการเช้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู