Blog

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมี ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร คุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร รายงานผลประกอบการในปี 2563 ที่ผ่านมา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ สำนักงานใหญ่ ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพมหานคร