ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

  • Home

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) “TPOLY”

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับจ้างมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับจ้างงานทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับจ้างโดยตรง (Main Contractor)และเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub Contractor) ซึ่งงานจากการรับจ้างงานโดยตรงและรับจ้างงานเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า

ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดําเนินการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการอยู๋ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา ลักษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต และโครงการกรีนิช ไพร์ม (Greenwich Prime) หทัยราษฎร์ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 94 ยูนิต

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของ บริษัทในกลุ่ม โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีแผนดําเนินการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลจํานวน 14 แห่ง ซึ่งรายได้หลักเป็นเงินปันผลจากบริษัทเหล่านี้และบริษัทย่อยแห่งใหม่ๆ

ธุรกิจการค้า

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาทโดยมี TPOLY ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขายนําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ บริษัทได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการจัดหาแหล่งซื้อสินค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง, กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงกลุ่มสินค้าอื่น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107551000037
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8
โทรสาร : 0-2943-2939
เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th
อีเมล์ : Info@thaipolycons.co.th
  • เลขที่ 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • เลขที่ 106 หมู่ที่ 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • เลขที่ 74 หมู่ที่ 5 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  • ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 572,759,484 บาท
  • มีทุนที่เรียกชําระแล้ว จํานวน 572,759,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 572,759,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท