ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • Home

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

 

รายได้รวม (ล้านบาท)

 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

 

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 9,814.78 10,369.01 11,331.91
หนี้สินรวม 5,921.49 5,921.49 7,528.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,646.68 1,621.28 1,321.92
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 567.00 572.76 572.76
รายได้รวม 3,846.55 4,015.28 4,366.75
กำไรสุทธิ 95.27 15.55 -314.94
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.03 -0.55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.03 4.47 0.83
ROE(%) 5.96 0.95 -21.40
อัตรากำไรสุทธิ(%) 13.68 8.49 -1.92
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 29/12/2562 28/12/2563 30/12/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 2.58 2.34 2.02
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,477.72 1,340.26 1,156.97
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564
P/E (เท่า) 14.16 24.67 N/A
P/BV (เท่า) 0.90 0.81 0.81
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.85 2.88 2.51
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A 2.94 0.53