Blog

บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน
บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน
บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid-19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 520 ชุด และหน้ากาก N 95 จำนวน 600 ชิ้น เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยทางผู้บริหารและพนักงานโครงการ เป็นตัวแทนส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563