ร่วมงานกับเรา

 • Home

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจร ทั้งงานภาครัฐและเอกชน มูลค่างานก่อสร้าง 100 – 1,000 ล้านบาท เช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, ทาวน์โฮม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอยู่ทั่วประเทศ และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และหวังเติบโตในอาชีพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ และต่างจังหวัด
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง และกำหนดนโยบายภาพรวม เพื่อเป้าหมายที่กำหนด
2. กำกับดูแล วางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย
2. อายุ 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง 15 ปีขึ้นไป
5. มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สามัญโยธา)
6. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ และต่างจังหวัด
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง และกำหนดนโยบายภาพรวม เพื่อเป้าหมายที่กำหนด (งานระบบ)
2. กำกับดูแล วางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (งานระบบ)
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย
2. อายุ 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้า
4. ประสบการณ์บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง (งานระบบ) 10 ปีขึ้นไป
5. มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
6. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. บริหารงานฝ่ายบัญชี ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ,ภาษีทุกประเภท
2. ปิดงบการเงินรายเดือนและรายไตรมาส
3. ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกำหนดเวลา
4. สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
5. ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ
7. วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท /มาตรฐานบัญชี /กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
8. กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามกับบุคคลภายใน – นอกบริษัทฯได้ดี
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย , หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
4. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
5. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมงานได้เป็นอย่างดี
6. สามารถตอบข้อซักถามถึงข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : กรุงเทพฯ
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:

คิดราคาประมูลงาน งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และ สุขาภิบาล , จัดทำ BOQ เพื่อเสนอราคา owner , เข้าร่วมประชุมแบองค์กร

คุณสมบัติ:
 • เพศ : ชาย ,หญิง
 • อายุ : 24 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบ M&E อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : พื้นที่ปฎิบัติงาน
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมให้เป็นตามสัญญาและ Spec
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถเดินปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : กรุงเทพฯ
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • นำเสนอและให้ข้อมูล รายละเอียดสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้า
 • สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
 • ผลักดันการขายสินค้า Automatic Parking
 • ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
 • วางแผนและกลยุทธ์การขายของตนเอง
 • ประสานงานกับทีมการตลาด ในส่วนความต้องการด้านการตลาด / การเปิดตลาดหาลูกค้าใหม่
 • มีความสามารถในการอ่านแบบ เขียนแบบเบื้องต้น เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา, ข้อเสนอด้านราคา, ข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นต้น
 • งานสนับสนุน หรือทบทวน (Review) การจัดทำต้นทุนสินค้า หรือ BOQ ของฝ่ายวิศวกรรม
 • ประสานงานข้อมูลด้านต่างๆร่วมกับซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วง
 • การประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานขาย
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีรถยนต์ และมีใบขับขี่
 • หากสามารถเขียนแบบ Auto cad, Solid Work ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดตรัง
วันทำงาน                : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • เขียนแบบก่อสร้าง งาน Shop Drawing
 • ติดต่อประสานงานเรื่องแบบกับโครงการก่อสร้าง และคอยสนับสนุนทีมงาน
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบ โยธา และ สถาปัตย์
 • มีความสามารถในการใช้ Sketch up / Auto Cad / Ms.Office อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างได้ทุกจังหวัด

สวัสดิการบริษัท

ประกันสุขภาพ, ประกันกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, อาหารกลางวัน, ที่พัก, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ฝึกอบรมประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
วัน-เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.

ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-942-6491-6 ต่อ 102 ,103  อีเมล์ : Hr@thaipolycons.co.th
Line ID : jobtpoly  Facebook : Thai Polycons Public Company Limited