สารจากประธานกรรมการ

  • Home

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปี 2564 ยังมีภาวะชะลอตัว ต่อเนื่องการกลับมาแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ นับตั้งแต่ปลายปี 2563 และการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา ที่แผ่ลามเป็นวงกว้างในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาด ที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน แม้ว่าในช่วงไตรมาส 4 การฉีดวัคซีน มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากการระบาดในประเทศคลี่คลายลง มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวด กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้แต่การระบาดของไวรัส สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในช่วงปลายปีกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 จึงอาจเติบโตได้เล็กน้อยจากที่ชะลอตัวรุนแรงในปีก่อนหน้า

การแพร่ระบาดทำให้เกิดภาวะชะงักงันในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างได้รับผลกระทบในหลายด้านโดยการลงทุนโครงการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวอย่างมาก ทำให้ภาพรวมการแข่งขันรุนแรงกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารทรัพยากรต่างๆ มีความยากลำบากและมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่าภาวะปกติอย่างมาก ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบผลขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา

แนวโน้มสถานการณ์ในปี 2565 จะเป็นช่วงเวลาที่ยากอีกปีหนึ่ง ของผู้ประกอบกิจการเนื่องจากปัจจัยต่างๆทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ อัตราแลก เปลี่ยน Technology Disruption จะเป็นปัจจัยท้าทายที่ทุกคน จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีเพียงพอที่จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปในส่วนของกลุ่มบริษัทไทยโพลีคอนส์ บริษัทมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะพยายามทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทกลับมามีกำไร

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งที่ จะทำให้พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัท ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของทุกท่านต่อไป

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ