สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Home

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยโพลีคอนส์ในปี 2564 ประสบผลขาดทุน แม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงที่มีความรัดกุมแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้างหดตัวค่อนข้างรุนแรง แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นบ้างในช่วงสั้นๆ ในไตรมาส 3 แต่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโอไมครอนก็เป็นปัจจัยซ้ำเติมให้ภาวะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ยิ่งถดถอยมากกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ และวางแผนรับมือไว้ในช่วงต้นปี โดยผลการดำเนินงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหดตัวทั้งในด้านยอดขาย และความสามารถในการทำกำไรโดยด้านยอดขายที่หดตัวมาสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง เนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดในแคมป์ก่อสร้าง และภาวะการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยภายใน คืองานใหม่ที่ชนะประมูลในปี 2564 (Win Bid) ได้มาในช่วงปลายปีทำให้รับรู้รายได้ได้ค่อนข้างน้อย

ด้านความสามารถในการทำกำไรได้รับผลกระทบโดยตรง จากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องจากการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงหดต่อเนื่องนับจากปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ภาคเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุนในโครงการก่อสร้างภาพรวมโครงการ ก่อสร้างใหม่ในปี 2564 ส่วนใหญ่จึงเป็นงานภาครัฐโดยไม่รวมงานโครงการสาธารณูโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทำให้มีการแข่งขันประมูลกันด้วยราคาที่ต่ำมากหรือบางโครงการชนะประมูล ด้วยราคาที่ขาดทุนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรของบริษัทลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ตามธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้ายังมีผลประกอบการที่ดี แม้ว่าจะมีอัตรากำไรที่ลดลงเล็กน้อยจาก ปัญหาด้านราคาเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้าใหม่ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ยังจำหน่ายไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานกลับมามีกำไร โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog Order) จำนวน 3,892 ล้านบาท ขณะที่มีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมอัตรากำไรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าคาดว่าอัตรากำไรจะดีขึ้นจากการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงให้ต่ำลงได้จากธุรกิจลานไม้ที่ดำเนินการโดยธุรกิจการค้า ประมาณการยอดขายรวมทุกธุรกิจคาดว่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

ไทยโพลีคอนส์ ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานของบริษัทมีคุณภาพและสร้างความ พอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะผู้บริหาร และพนักงานไทยโพลีคอนส์ทุกคน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยโพลีคอนส์เติบโตอย่างมั่นคงตลอดมา