สารจากผู้ก่อตั้งบริษัท

  • Home

เราตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของเรา คือ การได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชน ในทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติงาน และใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเจริญ  จันทร์พลังศรี