สารจากผู้บริหารระดับสูง

  • Home

นางกนกทิพย์   จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล  สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากผู้บริการระดับสูง

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)(บริษัท”) ที่ระดับ  “BBB”  (Triple B Straight) และวางแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable”  หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนสถานะบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางชั้นนำของประเทศไทย มีความสามารถให้บริการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความแข็งแกร่งในการดำเนินโครงการ และความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท อาทิ ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น ทริสเรทติ้ง คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะยังคงแข่งแกร่งในช่วง 3 ปี ข้างหน้าในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัท จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นเท่าตัวในช่วง 3 ปีข้างหน้าเช่นกัน

จากมุมมองของทริสเรทติ้ง สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ทำให้ธุรกิจก่อสร้างโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนักและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทถูกลดทอนไปบางส่วน ท่ามกลางปัญหาดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโครงการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 12.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นอกจากนี้บริษัทยังพยายามรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐให้มากขึ้นเพื่อรักษาระดับรายได้จากธุรกิจก่อสร้างไว้ขณะที่รายได้จากการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการอันดับเครดิตดังกล่าวข้างต้นจะช่วยสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของทางบริษัทที่กำลังดำเนินการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนและช่วยให้การบริหารโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินสอดคล้องกับเป้าหมายและการขยายการลงทุนของบริษัทต่อไป

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจให้แก่องค์กรโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสเป็นสำคัญโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างผลตอบแทน   ที่เหมาะสมและเท่าเทียมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายบริษัทยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทวีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีต่อไป