เหตุการณ์สำคัญ

 • Home

เหตุการณ์สำคัญ

 • 26 ธันวาคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

 • 24 มีนาคม

  บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

  19 พฤศจิกายน

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

 • 4 มีนาคม

  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 25 พฤษภาคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

 • 26 ธันวาคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัดโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 41.26

 • 16 มกราคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

 • 19 มิถุนายน

  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 • 8 มกราคม

  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 18 มิถุนายน

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เม็ก จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 95

  20 สิงหาคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เฟรชแอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80

  27 ธันวาคม

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (W.CHAIYA) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80