โครงการทำดีไม่มีวันหยุด

  • Home

วัตถุประสงค์หลักของ TPOLY ทำดีไม่มีวันหยุด

เพื่อร่วมจัดกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมตามนโยบายของรัฐ และเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดี ให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักเป็น ผู้ให้ ก่อนเป็น ผู้รับ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ความเป็นมาของโครงการ

บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในองค์กรและการอยู่ร่วมกันทั้งสังคมใกล้และสังคมไกลขององค์กรในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือการทำดีต่อกัน

“ทำดี” คืออะไร คือ การให้ในมิติต่าง เช่น ให้อภัย ให้โอกาส ให้รอยยิ้ม ให้เวลา ให้ความรู้สึกดีๆ ให้ความช่วยเหลือให้ความใกล้ชิด ให้ความจริงใจ ให้ความซื่อสัตย์ ให้ความรักเริ่มจากทำดีกับ คนใกล้ตัวครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม