โครงการเช้าบาทเย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู

  • Home

เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นเรื่องของสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยการรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเป็นผู้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชนบท ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี