โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง

  • Home

โครงการ “โรงเรียนนี้พี่ให้น้อง” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” ซึ่งเน้นเรื่องของการก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน หรือโรงเรียนที่อาคารเรียนที่มีอยู่ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนที่สุดจากภูมิลำเนาที่พนักงานบริษัทอยู่เป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ให้กับชุมชน และสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนาคนในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านวังเฉลาโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณการก่อสร้าง : ประมาณ 1,500,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : กรกฎาคม 2554 ถึง มกราคม 2555

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
งบประมาณการก่อสร้าง :  2,500,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : กรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบประมาณการก่อสร้าง : ประมาณ 5,600,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558