เกี่ยวกับบริษัท

  • Home

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนําของไทย ให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง คํานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน
  • บริหารความเสี่ยงในทุกมิติทั้งในด้านกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการด้านการเงิน
  • พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการก่อสร้าง บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
  • มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
  • ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่ค้า มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเติบโตของบริษัทผูกพันกับ ความก้าวหน้าของลูกค้า โดยเติบโตไปพร้อมๆ กันทุกย่างก้าวของการดําเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างรอบคอบมั่นคงในจังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร รักษามาตรฐานการดําเนินงานควบคู่กับการ ดูแลต้นทุนในการให้บริการ และนโยบายการจัดการด้านเงินที่ดี ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ไม่เพียงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ครบวงจรเท่านั้น บริษัทยังขยายธุรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และนักลงทุน