นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  • Home


การดำเนินธุรกิจทาง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ต้องพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ คือการได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่า การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก การบริหารที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่าเสมอ

เราให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์ ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงได้พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง คุณภาพ  คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผลตอบแทนและความก้าวหน้าตลอดจนดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ ของพนักงานด้วย

เราดำเนินธุรกิจจะคำนึงถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างองค์กรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม โครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง, โครงการเช้าบาทเย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู, โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

ทุกโครงการ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาคนในสังคมควบคู่กับพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี  มีคุณภาพตลอดจนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ดีต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย