นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  • Home

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึน้ อยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

รอบผลประกอบการ วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย
01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.01 บาท
01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.07 บาท
01 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.05 บาท
01 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 24 พ.ค. 2560 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.01 บาท
01 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท
01 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท
01 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท
01 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555 เงินปันผล 0.08 บาท
01 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554 19 พ.ค. 2554 เงินปันผล 0.018 บาท