นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  • Home

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึน้ อยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
26/02/62 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/61-31/12/61
26/02/61 07/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-31/12/60
24/02/60 04/05/60 24/05/60 เงินปันผล 0.01153 บาท 01/01/59-31/12/59
25/02/59 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/58-31/12/58
26/02/58 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/57-31/12/57
26/03/57 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/56-31/12/56
26/02/56 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/55-31/12/55
29/02/55 03/05/55 24/05/55 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/54-31/12/54
24/02/54 27/04/54 19/05/54 เงินปันผล 0.01852 บาท 01/01/53-31/12/53
24/02/54 27/04/54 19/05/54 หุ้นปันผล 6 : 1 หุ้น 01/01/53-31/12/53
25/03/53 10/05/53 27/05/53 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/52-31/12/52
10/03/52 27/04/52 12/05/52 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/51-31/12/51