Job Opportunities

 • Home

Work with us

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจร ทั้งงานภาครัฐและเอกชน มูลค่างานก่อสร้าง 100 – 1,000 ล้านบาท เช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, ทาวน์โฮม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอยู่ทั่วประเทศ และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และหวังเติบโตในอาชีพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. บริหารงานฝ่ายบัญชี ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ,ภาษีทุกประเภท
2. ปิดงบการเงินรายเดือนและรายไตรมาส
3. ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกำหนดเวลา
4. สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
5. ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ
7. วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท /มาตรฐานบัญชี /กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
8. กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามกับบุคคลภายใน – นอกบริษัทฯได้ดี
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย , หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
4. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
5. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมงานได้เป็นอย่างดี
6. สามารถตอบข้อซักถามถึงข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:

ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้าง และสถาปัตย์ ให้ได้ต้นทุนประมาณการเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ : 24 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรประมาณราคา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดบุรีรัมย์
วันทำงาน                : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • วางแผนจัดเตรียมข้อมูลแบบ , วัสดุในการก่อสร้าง
 • วิเคราะห์ต้นทุน ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง
 • คิดปริมาณงานเพิ่ม งานลดของโครงการ
 • จัดเตรียมเอกสารงบประมาณในการก่อสร้าง
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Ms.Office ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างที่ต่างจังหวัดได้
บริษัท ทีพีซี เม็ก จำกัด ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ บริษัทในเครือไทยโพลีคอนส์
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ซอยลาซาล 51)
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. นำเสนอและให้ข้อมูล รายละเอียดสินค้า (AUTOMATIC PARKING) ให้แก่ลูกค้า
2. ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
3. วางแผนและกลยุทธ์การขาย
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
3. มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน   : สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                 : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน :
1. จัดทำด้านบัญชีต้นทุน
2. งานด้านเจ้าหนี้, งานด้านเงินสด
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย , หญิง
2. อายุ 24 – 32 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
4. ประสบการณ์ 1- 5 ปี ขึ้นไป
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดตรัง
วันทำงาน                : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • เขียนแบบก่อสร้าง งาน Shop Drawing
 • ติดต่อประสานงานเรื่องแบบกับโครงการก่อสร้าง และคอยสนับสนุนทีมงาน
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบ โยธา และ สถาปัตย์
 • มีความสามารถในการใช้ Sketch up / Auto Cad / Ms.Office อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างได้ทุกจังหวัด

สวัสดิการบริษัท

ประกันสุขภาพ, ประกันกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, อาหารกลางวัน, ที่พัก, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ฝึกอบรมประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
วัน-เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.

ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-942-6491-6 ต่อ 102 ,103  อีเมล์ : Hr@thaipolycons.co.th
Line ID : jobtpoly  Facebook : Thai Polycons Public Company Limited