ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

  • Home
สร้างสรรค์งานดี เพื่อชีวิตที่มั่นคง (Quality Work Quality Life)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมที่มา และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) หรือ “TPOLY” “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม นําโดย นายเจริญ จันทร์พลังศรี เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโตของ ความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทได้ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ในระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้น และได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกิจการต่างๆ ในบริษัท ย่อยประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจพลังงาน รวมทั้งได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ากับบริษัทอื่น จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 572,759,484 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ทุนชําระแล้วเป็นเงิน 572,759,484 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีกลุ่มจันทร์พลังศรีเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่และเป็นผู้บริหาร การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไว้ซึ่งการดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่ขั้นเตรียมการ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานป้องกันดินพัง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศกรรมระบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ การรับงานของบริษัทได้ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน วิธีการเสนอ ราคาและกรอบระยะเวลาดําเนินการ จนกระทั่งได้รับการคัดเลือก โดยผ่านการเจรจาต่อรองราคาและระบุเงื่อนไขการก่อสร้าง เป็นที่พอใจทุกฝ่ายแล้ว จึงเกิดการว่า จ้างให้ดําเนินการในที่สุด สําหรับแรงงานในการก่อสร้างนั้น บริษัทมีแรงงานรายวันของบริษัทส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการว่าจ้าง ผู้รับเหมารายย่อย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด

ที่อยู่ : เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุุงเทพฯ 10230.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107551000037
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8
โทรสาร : 0-2943-2939
เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th
อีเมล์ : Info@thaipolycons.co.th
  • เลขที่ 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • เลขที่ 106 หมู่ที่ 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • เลขที่ 74 หมู่ที่ 5 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  • ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 572,759,484 บาท
  • มีทุนที่เรียกชําระแล้ว จํานวน 572,759,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 572,759,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.52 บาท