โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • Home
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,816 และ % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 87.43
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 3,458 และ % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) 56.07

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 193,333,038 33.75
2. นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี 35,131,775 6.13
3. UBS AG LONDON BRANCH 22,812,000 3.98
4. น.ส. สิริน คงอุดมสิน 13,642,925 2.38
5. น.ส. วลัยพร วุฒิศรีศิริพร 9,929,000 1.73
6. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 9,299,700 1.62
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,150,700 1.25
8. น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศรี 6,984,957 1.22
9. นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 6,633,333 1.16
10. นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 6,390,600 1.12