สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Home

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประจำปี 2565

สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2564 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างรุนแรง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าปี 2564 แต่จากสาเหตุหลักเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

นอกจากนี้ ผลจากการวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้โครงการการลงทุนต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อการประมูลงานใหม่ของบริษัท ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง มีการตัดราคาจากผู้ประกอบการหลายๆ รายเพื่อให้ได้งาน ทำให้อัตรากำไรลดน้อยลงหรือบางโครงการผู้ที่ชนะการประมูลเสนอราคาที่ขาดทุน เพื่อให้ได้โครงการและมีกระแสเงินสดไปหมุนเวียนในช่วงภาวะวิกฤติ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกโครงการที่จะเข้าประมูลเพื่อไม่ให้โครงการใหม่ที่ได้มาประสบปัญหาการขาดทุน ในปี 2565 บริษัทฯ ชนะการประมูลงานจำนวน 4  โครงการ ได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย และโรงพยาบาลกรุงเทพ ปลวกแดง ส่วนโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยองมีการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง เนื่องจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบ และเห็นว่าหากมีการดำเนินการต่อ โครงการดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯ ขาดทุนในอนาคต ซึ่งเป็นการตกลงยกเลิกร่วมกันทั้งบริษัทฯ และผู้ว่าจ้าง และอีก 1 โครงการได้แก่โครงการเซ็นทรัล นครสวรรค์ ซึ่งมีการลงนามสัญญาในปี 2566

บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่า ในปี 2566 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะยังคงมีการแข่งขันในระดับสูงต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและการบริหารต้นทุน จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในระดับสูงสุด การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการก่อสร้าง ก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ส่งผลกระทบและเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ทุกคน ยังมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ คณะผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา