สารจากประธานกรรมการ

  • Home
ประจำปี 2565

สารจากประธานกรรมการ

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 จะเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากที่ถูกจำกัดการดำเนินงานภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 2564 ทำให้บริษัทฯสามารถเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในมือและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว ต้องเผชิญกับปัจจัยลบจากภายนอก ทั้งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกและการล็อคดาวน์เมืองสำคัญของจีน ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานและผลักดันให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นและกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะกระทบกับบริษัทฯ แล้ว ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งระบบ

สำหรับภาพรวมการแข่งขันของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จากการที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวต่อเนื่องมาจากปี 2564 ทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมาเกิดการแข่งขันในการประมูลงานค่อนข้างรุนแรง ทั้งด้านจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าประมูลและการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้มาของโครงการใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในปี 2566 คาดว่าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานรวมทั้งการเข้าประมูลงานที่ให้บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างละเอียด รอบคอบ ในขณะเดียวกันก็ให้อยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมภิบาลและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกท่านต่อไป

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ