เหตุการณ์สำคัญ

 • Home

เหตุการณ์สำคัญ

 • 26 ธันวาคม 2531

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

  24 มีนาคม 2551

  บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

  19 พฤศจิกายน 2551

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

 • 4 มีนาคม 2552

  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  25 พฤษภาคม 2554

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

  26 ธันวาคม 2555

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัดโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 41.26

  16 มกราคม 2556

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

  19 มิถุนายน 2557

  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

  8 มกราคม 2558

  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 18 มิถุนายน 2564

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เม็ก จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 95

  20 สิงหาคม 2564

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี เฟรชแอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80

  23 กุมภาพันธ์ 2565

  บริษัทฯ เข้าถือครองหุ้น บริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (W.CHAIYA) ร้อยละ 80

  11 พฤศจิกายน 2565

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีซี โอเปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60