ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)