จัดหาน้ำดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่ จ.ระยอง (รองรับ EEC)

ที่ตั้ง : อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำกัด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 225 วัน
191,260,000 บาท