สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เจ้าของ : สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ
ระยะเวลาก่อสร้าง : 14/6/2549 – 16/9/2550
196,000,000 บาท