อาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ที่ตั้ง : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาในงานก่อสร้าง : 1/10/2563 – 19/3/2566
749,000,000 บาท