โรงไฟฟ้าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์

อำเภอช้างแรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของ : บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 11/11/2554 – 10/4/2556

474,300,000 บาท