โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาชัย กรีน เพาเวอร์

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของ : บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 20/12/2556 – 15/07/2558

92,000,000 บาท