โรงไฟฟ้าชีวมวล แม่วงก์ เอ็นเนอยี่

ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของ : บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 01/03/2557 – 31/07/2558

500,800,000 บาท