ดีแคทลอน ภูเก็ต

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เจ้าของ : บริษัท มัลติ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 13/08/2561 – 26/12/2561

44,940,000 บาท